YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED) TÜZÜĞÜ

(14.06.2015 tarihli 5.Olağan Genel Kurul değişiklikleri işlenmiştir.)

DERNEĞİN ADI ve MERKEZ

MADDE 1 -

1.1- Derneğin Adı: Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği kısaca: YKKED, (Tüzük metninde DERNEK olarak anılacaktır)

1.2- Derneğin Genel Merkezi İZMİR’dedir.

1.3- Dernek şubeler açabilir, temsilcilikler oluşturabilir. Bu amaçla 5253 sayılı yasanın ilgili maddeleri uygulanır.

1.4- Derneğin amblemi: Bu tüzüğün ayrılmaz eki olarak verilen biçim ve renktedir. Derneğin şubeleri ve temsilcilikleri aynı amblemi kullanır. Şube adı ve kuruluş tarihi örnekte belirtildiği yer ve büyüklükte kullanılır.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 2-

2.1- YKKED; Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Eğitim Devriminin kurucularına sahip çıkar, Cumhuriyet Eğitim Devriminin ilerici, aydınlanmacı, halkçı felsefesini geliştirerek günümüze taşımayı bir görev sayar.

2.2- Köy Enstitülerinde yetişenlerin, çalışanların ve kuruluşuna katkı verenlerin; onların çocuklarının, yakınlarının; Köy Enstitüsü düşünce sistemine yakınlığı olanların; iletişimlerini ve dayanışmalarını sağlamak.

2.3- Köy Enstitüsü İlkeleri’nin yaşama geçirilmesini sağlamak. Köy Enstitüsü kültürünün, eğitim modelinin doğru algılanması; gelecek kuşaklara taşınabilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Bilim çevrelerinin ve toplumun ilgisini bu konuya ve kazanımlarına yönlendirecek çalışmalar yapmak. Köy Enstitüleri eğitim felsefesinin günümüz eğitim sisteminin çağdaş bir yorumla yeniden yapılandırılmasına katkısı ile ilgili çalışmalar yapmak.

2.4- Köy Enstitülerinden yetişenlerin yaşam öykülerini, ürettiklerini ve kazanımlarını, kitap, anı, belge, resim, nota, bilimsel çalışma ve benzeri ürünlerinden yararlanarak yaşatmak, tanıtmak, gelecek kuşaklara taşımak; bu amaçla arşiv, kitaplık, müze, sergi, fuar ve benzeri yerler oluşturmak, konu ile ilgili yayınlar yapmak.

2.5- Köy Enstitüleri eğitim felsefesi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek, sonuçlarını eğitim ile ilgili platformlara taşımak. İnsan, sanat, demokrasi ve çevre merkezli Köy Enstitüleri eğitim felsefesi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenlemek ve sonuçlarını toplumla paylaşmak.

2.6-Köy Enstitüleri kültürünü, eğitim modelini gelecek kuşaklara taşıma yönünde etkinliklerde bulunmak, Köy Enstitülerinin çağdaş bir yorumla yeniden yapılandırılmaları ile çalışmalar yapmak, eğitimin iyileştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak

2.7- Ülkemizin güncel eğitim sorunlarının saptanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak. Köy Enstitüsü yerleşkelerinin korunmasına ve tekrar eğitim kurumları olarak yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Dernek, kendisini kurumsal olarak Köy Enstitüleri, İlköğretmen Okulları, Öğretmen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinin kültürel mirasçısı olarak görür. Üyelerinin ve kültürel mirasçısı olarak gördüğü eğitim kurumlarından mezun olanların mağduriyetlerine neden olan, aidiyetlerini yok eden, bu mekanların amaç dışı kullanılmasına, günümüzde laik, demokratik, bilimsel, karma eğitime karşı yapılacak uygulamalara yönelik dava açmak da dahil her türlü yasal yollara başvurmak.

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE 3 -

3.1- Dernek, üyelerini ve toplumu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türde açık ve kapalı alan toplantıları yapar.

3.2- Dernek, tüzük ve amaçlarına uygun konularda yazılı, işitsel ve görsel basınla ortak çalışmalar yapabilir.

3.3- Dernek amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen ve maddi desteğe gereksinmesi olan her seviyedeki öğrenci için burs ve yurt olanakları sağlayabilir.

3.4-Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla çeşitli kurslar düzenler ve organize eder.

3.5-Dernek, ikametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Amaçları doğrultusunda çalışacak İşletmeler kurabilir, açabilir. İnşaat yapabilir, yaptırabilir. Merkez ve şubelerinde üyelerinin yararlanabilecekleri lokaller açıp, işletebilir.

3.6- Köy Enstitüsü kurucularının, mezun ve mensuplarının eserlerini, Köy Enstitüleri düşünce sistemi ve değerleri konusunda yapılan araştırma ve çalışmaları kamuoyuna ve dünyaya tanıtma, yayma amacıyla her türlü çalışmalar yapar. Bu amaçla yasalar, yönetmelikler ve tüzük çerçevesinde kurum ve işletmeler kurabilir, kurulanlara da katılabilir.

3.7- Köy Enstitülerinin yapılarının korunması, restorasyonu, Köy Enstitülerinin ruhuna uygun kullanılması konusunda bilimsel araştırmalar yapar, yaptırır. Onarım ve restorasyonları için gerekli girişimlerde bulunabilir. Koruma kanunlarına uygun proje üretebilir, üretilmesini sağlayabilir, gerekli onaylar için başvuru yapabilir. Merkez Genel Kurulunda onaylanması koşuluyla bu projeler için bütçe oluşturabilir. Konu ile ilgili İnşaat çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Benzer çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir.

3.8- Köy Enstitüleri Müzesi, Kültür Evi kurabilir, kurulmasına katılıp, teşvik edebilir. Burada sergilenecek eserlerin temini için girişimlerde bulunur, eserlerin toplanması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapar. Benzer çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir.

3.9- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

a- İlgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun bağış toplar, yardım alır, şartlı, şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

b- Gazete, dergi, kitap, broşür ve belgeseller yayınlayabilir, bastırabilir, dağıtımını yapabilir.

c- Kongre, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler, sergi, fuar, festival, konser, gezi ve benzeri sanatsal, kültürel ve sosyal gösteri ve etkinlikleri düzenler, yapar, yaptırır.

d- Düzenleyeceği etkinliklerden elde edilecek geliri derneğe gelir olarak kaydeder.

3.10- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere;

a- Amacına uygun ödüllü yarışmalar düzenleyebilir.

b- İhtiyaç ve araştırma bursları verebilir.

c- Üyeleri dışında konunun uzmanları ve konuyla ilgili üyeleri ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturur.

d- Diğer dernekler ve kurumlarla birlikte federasyon kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir.

e- Dernek Genel Merkezinde ve şubelerinde ihtiyaç duyulan sayıda personel istihdam edebilir.

3.11- Dernek, amaç ve hizmet konularına uygun olmak koşuluyla, yardım sandıkları ve vakıf kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir. Ancak bu kurumlardan elde edilen kar derneğe gelir olarak kaydedilir. Üyelerine pay dağıtamaz.

3.12-Dernek, amaç ve hizmet konularına uygun olmak koşuluyla ve gerekli yasal izinleri alarak uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara üye olabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 4 - Dernek, eğitim sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir. Bu amaçla:

4.1- Eğitsel, görsel, ekinsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmak için gerekli yasal olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, sanat evi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları ve kültür evleri açar. Sanat, turizm, dil eğitimi, el becerileri, folklor, tiyatro, koro ve halk oyunları ile ilgili çalışmalar yapar, kurslar düzenler.

4.2- Giderleri karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için sergi, spor, kültür ve sanat etkinlikleri, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler. Amaçlarına uygun olarak yaz okulları, kamplar, aşevleri ve ilgili tesisler açıp işletebilir.

4.3- Üyelerinin yararlanabilmesi için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri açabilir.

4.4- Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için iktisadi işletme, yayınevi, matbaa ve vakıf kurabilir. Kurulacak vakfın faaliyet alanı; her türlü eğitim kurumları açmak, inşaat, ticaret, sanayi, turizm ve benzeri alanlarda şirketler kurarak amaçlarının gerçeklemesine katkıda bulunabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 5- Dernek kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, kimlik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı, SOYADI, MESLEĞİ, İKAMETGAH ADRESİ

1- Güzel YÜCEL GİER Dr.(DEÜ) Su Ürünleri Uzm. Atatürk Cad. Kent Apt. No 354/12 Alsancak İZMİR

2- Ülkü ALKAN Öğretmen 1827 Sk. No:6/2 Karşıyaka/İZMİR

3- F. Nazan ÖZYEŞİL Öğretmen 1738 Sk. No:137 D:5 Öz Apt. Karşıyaka/İZMİR

4- Ayşe BENZER Emekli Öğretmen 1843/2 Sk. No:30/3, Karşıyaka/İZMİR

5- Etkin KANAR Sekreter 116 Sk. No:2/2 D:3 Göztepe/İZMİR

6- Oğuz MAKAL Prof. Dr. (DEÜ)Öğ.Üyesi 518 Sk. No: 7 Güzelbahçe/İZMİR

7- Egemen İDİMAN Prof. Dr. (DEÜ)Öğ.Üyesi İnönü Cad. No: 817 D.6 K.4 Hatay/İZMİR

8- Alev DAĞHAN Öğretmen 1751 Sk. No: 6/9 Karşıyaka/İZMİR

9- Canan ALPER Emekli Öğretmen 365 Sk. No: 1/8 Selin Apt. Hatay-İZMİR

10- Raziye ŞAHİN Emekli (Dış.Tic.Öğrt.) 2935 Sk. No: 19/12 Papatya Apt. Bozyaka/İZMİR

11- Kemal KOCABAŞ Prof. Dr.(DEÜ)Öğ.Üyesi 108/46 Sk. No: 19/6 Hatay/İZMİR

12-Ülkü YALÇIN Eczacı Mithatpaşa Cad. No: 236 D:11 / Karataş/İZMİR

DERNEK ÜYELİĞİ:

MADDE 6 -

A- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aşağıdaki özellikleri taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Dernek’e üye olabilir:

6.1-Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşımak.

6.2- Türk vatandaşı olmak veya Türk vatandaşlarında aranan şartları taşımak. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

B- Derneğe Üye Olma:

6.4- Üye olmak isteyenin ikamet yerinin en yakınındaki şube yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak yapacağı üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

6.5-Üyeler, onay tarihinden başlamak üzere seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

6.6- Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

6.7- Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde yazılı olarak Genel Merkeze bildirilir.

C- Onursal Üyelik

6.8-Derneğin amaçlarına uygun olarak özgün çalışmalar yapan, düşün, sanat ve bilim insanları ve derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar genel yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

6.9-Onursal üye isterse aidat ödemek zorunda değildir. Genel Kurul toplantılarına katılır, oy kullanamaz.

ÜYELİK HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

7.1- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Yıllık üye aidatı Merkez Genel Kurulunca saptanır. Ödenti en geç ilgili yılın sonuna kadar ödenir. Ödenmez ise şube yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır. Yapılacak yazılı uyarıya rağmen 3 (üç) ay içerisinde ödenmez ise şube yönetim kurulu alacağın tahsili ile ilgili genel hükümlere göre hareket edebilir

7.2- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asıl üye seçme - seçilme ve istifa hakkına sahiptir. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

7.3-Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten uygulamalar yapamaz. Yönetmeliklerinde bu gibi hükümler bulunduramaz.

7.4- Dernek, üyeleri arasında eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz, yetkili organları bu gibi kararlar alamaz, yönetmeliklerinde bu gibi hükümler bulunduramaz.

7.5-Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

7.6- Derneğin yetkili organlarınca üyelikten çıkarılan kişi, bu karara karşı Merkez Genel Kuruluna yazılı başvuru ile itiraz edebilir ve itirazı haklı görülmesi halinde üyelik hakkı geri verilir.

7.7- Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsil ile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

7.8- Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları derneğin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelik Yükümlülükleri;

7.9- Genel Kurul toplantılarına katılmak;

7.10- Ödentisini zamanında ödemek;

7.11- Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak;

7.12- Derneğin toplum içindeki görüntüsünü olumsuz olarak etkileyecek davranışlardan kaçınmak; ilkelerini kapsar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 8-

A) - Üyelikten Çıkma:

8.1- Her üye, üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

8.2- Üyelikten çıkmak isteyen üye Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvurur, istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkmak, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.

8.3- Üyelikten çıkanın ya da çıkarılanın kaydı silinir. Kaydı silinmeden önceki tüm borçları kendisinden tahsil edilir. Üyeliği süresince derneğe yaptığı bağışlar ve aidat ödentileri hiçbir şekilde geri ödenmez.

B – Üyelikten Çıkarılma:

8.5- Dernek tüzüğünde belirlenmiş olan Derneğin amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davrandığı, dernek yetkili organlarınca kendisine verilen görevi ve yetkileri kötüye kullandığı, derneğin çalışmalarını engelleyip zorlaştırıcı ve onur kırıcı fiil ve hareketlerde bulunduğu tespit edilen üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

8.6- Üyelikten çıkartılanlar, yönetim kurulu onay tarihine kadar olan süreye ilişkin tüm üyelik ödenti ve borçlarını, varsa olumsuz fiilden doğan borçlarının tümünü derneğe ödemekle yükümlüdürler.

C – Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

8.7- Kanunda veya tüzükte üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile vefat edenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve kaydı silinir.

8.8- Dernekten Çıkan, Çıkarılan ve Üyeliği Kendiliğinden Sona Eren kişiler Dernek’in mal varlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE-9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

A) Merkez Organları

1- Merkez Genel Kurulu

2- Genel Yönetim Kurulu

3- Denetleme Kurulu

B) Şube Organları

1- Şube Genel Kurulu,

2- Şube Yönetim Kurulu,

3- Şube Denetleme Kurulu,

C) Dernek Temsilcilikleri

D) Dernek Çalışma Organları

1-Yayın Kurulu

2- Bilim Kurulu

3- Dernek Çalışma Grupları ve Proje Grupları

4- Danışma Kurulu

DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV ve YETKİLERİ:

MADDE 10 -

A) Merkez Genel Kurulunun Oluşumu;

10.1- Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili üst organıdır. Doğal ve seçilmiş delegelerle toplanır.

10.2- Merkez Genel Kurulu Delegeleri:

a) Doğal delegeler: Derneğin kurucu üyeleri ve eski genel başkanları Merkez Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

b) Seçilmiş delegeler: Şube Genel Kurullarınca her 20 üye için bir delege, şubelerin Genel Kurulun Yapıldığı tarihte görev yapan yönetim kurulu üyeleri, şube denetleme kurulu başkanları, Genel Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Denetleme Kurulu asıl üyeleri ve Merkez Genel Kurulunun seçilmiş delegeleridir.

10.3- Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayında olağan toplanır.

10.4- Merkez Genel Kurulunda, Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve duyurularda belirtilen gündem maddeleri görüşülür.

10.5- Olağanüstü Merkez Genel Kurul toplantıları; Genel Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Merkez Genel Kurul delegelerinin 1/5’nin yazılı başvurusu üzerine Genel Yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

A1-Çağrı Usulü

10.6 Genel Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin Hazır Bulunanlar Listesini düzenler.

10.7- Genel Kurula katılacak üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirleyen çağrı yazısı, iadeli taahhütlü posta, elektronik posta ve/veya gazete ilanı yollarından birisi ile üyelere gönderilerek toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ne zaman ve nerede yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz.

A2- Toplantı Yeri

10.8- Merkez Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantısı Dernek Genel Merkezinin bulunduğu yer olan İzmir’de yapılır.

A3- Toplantı yeter sayısı

10.9- Genel Kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise duyuruda belirtilen ikinci toplantı tarihinde, belirtilen yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak bu çoğunluksuz toplantıya katılan delege sayısı; Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.

10.10- Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi durumlarında Genel Kurul toplantı yeter sayısı olarak delege tam sayısının üçte ikisinin katılımı aranır.

A4- Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi:

10.11- Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde Merkez Genel Kurulu toplantısı ertelenir. Bu nedenle veya bir başka nedenle toplantı ertelenirse, durum tutanakla tespit edilip tüm delegelere 10. Maddenin 10.7 fıkrasındaki yollardan birisi ile duyurulur. Ertelenen toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

10.12- Merkez Genel Kurulu toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

10.13- İkinci toplantı için birinci toplantıda yapılan işlemler aynen tekrarlanır.

A5- Genel Kurul Toplantı Usulü

10.14- Merkez Genel Kurulu Toplantıları, tüzüğün 1.6, 10.7. 10.10 numaralı maddelerine göre yapılan çağrıdaki gün, saat ve yerde yapılır.

10.15- Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler Hazır Bulunanlar Listesindeki adlarının karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

10.16- Merkez Genel Kurulu Toplantısı, bir Genel Yönetim Kurulu üyesinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Genel Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

10.17- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur. Divan Kurulu seçimleri, Merkez Genel Kurulunca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması görev ve yetkisi Divan Başkanına aittir. Merkez Genel Kurulunda görüşülen konular ve alınan kararlara ait tutanaklar yazmanlar tarafından tutulur, düzenlenir ve Divan Kurulunun tüm üyelerince imzalanır.

10.18- Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler eski Genel Yönetim Kuruluna verilir. Genel Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Genel Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

10.19- Dernek Organlarının seçiminde gizli oy-açık tasnif yöntemi uygulanır. Merkez Genel Kurulun diğer kararları açık oylanır. Açık oylamada Divan Başkanlığının belirleyeceği yöntem uygulanır.

10.20- Merkez Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Gündem okunduktan sonra genel kurulda hazır bulunanların en az 1/10’unun vereceği yazılı önerge ile talep edilen konu/konular genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun kabul oyu ile gündeme alınır. Toplantı bu gündem ile yürütülür.

10.21- Merkez Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

10.22- Merkez Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile DERNEK’in feshine ilişkin kararlarda tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen karar yeter sayıları aranır.

B- Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

10.23- Derneğin temel ilkelerini, dernek çalışma yöntemini, izlenecek esasları belirler.

10.24- Dernek tüzüğünü değiştirir.

10.25- Derneğin feshi kararını verir.

10.26- Derneğin Genel Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurullarını seçer.

10.27- Genel Kurulca seçilmiş organların raporlarını inceler, bu raporları kabul veya ret eder. Ret halinde gerekirse ilgililer hakkında haklarında dava açma yetkisi verir.

10.28- Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder. Yeni dönemin çalışma programını belirler.

10.29- Taşınır ve taşınmaz malların; satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya çözdürülmesi, bağışlanması, devredilmesi hususlarında Merkez Genel Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verir.

10.30- Üyelik ödentileri, yeni şube açılması, mevcut şubenin kapatılması konuları ile ilgili kararları alır ve bunların uygulanmasına dair konularda Merkez Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.

10.31- Dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazlarını inceler ve karara bağlar.

10.32- Derneğin federasyonlara katılmasına veya katılmış olduklarından ayrılmasına karar verir.

10.33- Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara üye olmasına, mevcut üyelikten ayrılmasına karar verir.

10.34- Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceler, karara bağlar.

10.35- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

10.36- Mevzuatta, dernek tüzük ve yönetmeliklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

10.37-Derneği ilgilendiren konularda hukuk yollarına başvurma, dava açma, gerektiğinde hukukçular vasıtasıyla bu davaları takip etme hususunda Merkez Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.

GENEL YÖNETİM KURULU - Oluşması, Görev ve Yetkileri

MADDE 11 -

A- Genel Yönetim Kurulunun Oluşumu;

11.1-Derneği Genel Yönetim Kurulu temsil eder. Genel Kurul kararları ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Derneği yönetir.

11.2- Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

11.3- Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında en yaşlı üyenin başkanlığında görev paylaşımını yapar. Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri, Genel Saymanı ve yönetmelikle belirlenen görevleri yapacak üyelerini kendi aralarından seçer.

11.4-Genel Yönetim Kurulu, seçildiği olağan genel kurul tarihinden itibaren iki yıl süre ile görev yapar.

B- Genel Yönetim Kurulunun Toplantı Usulü

11.5- Genel Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Gerektiğinde olağanüstü toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantı tarihleri toplantılardan en az 1(bir) hafta önceden gündemiyle birlikte belirlenir ve üyelere tebliğ edilir.

11.6- Genel Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar katılanların tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

11.7- Şube Başkanları gerekli görüldüğünde Genel Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılırlar, görüş ve önerilerini sunarlar ancak oy kullanamazlar.

C- Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

11.8- Genel Yönetim Kurulu, derneğin idari, mali, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik işlerinin tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmesinde yetkili yönetim organıdır.

Derneğin amacına uygun çalışmaları tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirir. Bu çalışmaları yürütmek için gerekli çalışma programlarını yapar, işlerin yapılması ile ilgili her türlü kararı alır, komisyonlar, kurullar ve komiteler oluşturur ve kaldırır. Gerektiğinde dernek üyelerinden bir veya bir kaçına bu işlerle ilgili görev ve yetki verir.

11.9- Derneği temsil görev ve yetkisini Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına devredebilir.

11.10- İç çalışma düzenini kurar. Yazışma kurallarını, dernek kasasında bulundurulabilecek meblağı belirler. Dernek hesaplarından para çekme yöntemini belirler ve yetki verir.

11.11- Dernek organları arasında eşgüdümü sağlar.

11.12- Derneğin yönetilmesinde gerekli yönetmelikleri hazırlar, tüzükte Merkez Genel Kurul kararına bağlanmış olan yönetmelikleri ve bunlarda olması gereken değişiklikleri Merkez Genel Kurulunun onayına sunar, onaylanan ve düzenleme yetkisi kendisinde olan yönetmelikleri uygular.

11.13- Ortaklık, iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma, federasyonlara katılma ve kurma, ayrılma konularında Genel Kurula öneri sunar ve kararlarını uygular.

11.14- Harcama yetkilerini bizzat veya görevlendirdiği üyesi/üyeleri aracılığı ile kullanır.

11.15- Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantının tarihini, yerini tespit eder, gündemini hazırlar. Derneğin kendi çalışma dönemine ait çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kuruluna sunar.

11.16- Merkez Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurur.

11.17- Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Genel Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim alır, kendinden sonra seçilen Genel Yönetim Kurulu’na en çok bir hafta içerisinde her tür yönetim görevi ile birlikte devreder.

11.18- Merkez Genel Kurulunun belirlediği miktarlar çerçevesinde Derneğin yıllık üye ödenti ve katılma paylarının tahsili ile ilgili esasları belirler.

11.19- Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, taslak bütçeyi hazırlar ve Merkez Genel Kuruluna sunar.

11.20- Derneğin yayın ilkelerinin korunmasını, dernek yayın organlarının sürekliliğini, dernek amaç ve ilkelerine uygunluğunu sağlar, denetler.

11.21- Şube açılması, kapatılması, Şube kurucularına yetki verilmesi, Şube Yönetim Kurullarının oluşturulmaları, değiştirilmeleri, yeniden seçilmeleri ile ilgili olarak tüzük ve yönetmelikte belirlenen, Merkez Genel Kurulunda karara bağlanan görev ve yetkileri yerine getirir.

11.22- Şube çalışmalarını denetler, gerekli uyarıları yapar. Şubelerin verimli çalışması için gerekli olan kararları alır. Sorun yaratan konuları gündemine alır, çözüm bulmaya çalışır. Şubenin zaafa uğradığı, çalışamaz hale geldiği durumlar saptanırsa YKKED Genel Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk oyuyla mevcut yönetim görevden alınır, yerine geçici yönetim kurulu atanır ve atanan yönetim kurulu şubeyi 3 ay içerisinde genel kurula götürerek yeni yönetim kurulunun oluşmasını sağlar.

11.23- Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiyle, dernek şubesinin olmadığı il ve ilçe merkezlerinde temsilcilikler oluşturabilir.

11.24- Gerektiğinde Şube ve temsilciliklerin yetkilileri ile toplantı düzenler.

11.25- Mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve Merkez Genel Kurul kararlarıyla doğan başka her türlü görev ve çalışmaları yapar.

11.26- Çalışmalarını daha iyi sürdürebilmesi için Danışma ve Bilim Kurulları oluşturur.

DERNEK GENEL BAŞKANI ve GÖREVLERİ

11.27- Dernek Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Denetleme kurulu dışındaki tüm organ ve kurullara başkanlık yapar.

11.28- Dernek tüzük ve yönetmeliklerinin tanımladığı ve Genel Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

11.29- Gerektiğinde dernek adına demeç verir.

DERNEK GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ve GÖREVLERİ

11.30 Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkanın görevini yapar ve yetkilerini kullanırlar.

GENEL SEKRETER VE GÖREVLERİ:

11.31- Genel Yönetim Kurulu tarafından, kurulun üyeleri arasından seçilir.

11.32- Derneğin her türlü yazışması, defterler ve kayıtların tutulması, iletişim ve organizasyon, Yönetim Kurulu toplantı gündeminin hazırlanması, karar defterinin tutulması başlıca görevleridir. Ayrıca genel Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.

11.33- Derneğin bütün işlerinin yürütülmesini ve eşgüdümü sağlar.

GENEL SAYMAN VE GÖREVLERİ:

11.34- Genel Yönetim Kurulu tarafından, kurulun üyeleri arasından seçilir.

11.35- Dernek tüzük ve yönetmeliklerinin tanımladığı ve Genel Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

11.36- Derneğin mali işlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar

DENETLEME KURULU - Oluşması, Görev ve Yetkileri

MADDE 12 -

12.1- Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

12.2- Merkez Genel Kurulunu takip eden 1 hafta içinde toplanarak kendi içinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve yazmanını seçer.

12.3- En az 6 (altı) ayda bir toplanır.

12.4- Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamalarını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler.

12.5- Dernek çalışmalarının, yasalar, tüzük ve Merkez Genel Kurul kararları ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülüp, yürütülmediğini denetler.

12.6- Her denetleme sonucunu bir rapor ile Genel Yönetim Kuruluna sunar.

12.7- Denetleme sonuçlarını gösteren raporunu Merkez Genel Kuruluna sunar.

12.8- Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinin tanımladığı görevleri yapar, yetkileri kullanır.

12.9- Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İç Denetim

12.10- Dernek’te iç denetim esastır. Merkez Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarına da dış denetim yaptırılabilir. Merkez Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

KURULLAR

MADDE 13 -

A)DANIŞMA KURULU - Oluşması, Görev ve Yetkileri

14.1- Genel Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kurulu’nun saptayacağı; Dernek amaç ve çalışmalarına ilgi duyan, alanında uzman, dernek çalışmalarına katkı koyabilecek sanatçı, aydın, bilim insanları, yazar ve konusunda akademik çalışmalarıyla öne çıkmış kişilerden oluşan yeterli sayıda üye ile şube başkanlarından oluşur. Şube başkanlarının katılamadığı durumda şube yönetim kurulundan bir üye tarafından şube temsil edilir.

14.2- Yılda en az 1 kez ve gerekli olduğunda Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Toplantı başkanlığını Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği bir Genel Yönetim Kurulu üyesi yapar.

14.3- Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

14.4- Toplantı yeri, tarih ve gündemini Genel Yönetim Kurulu belirler.

14.5- Danışma Kurulu toplantı ve karar tutanağının bir kopyası Genel Yönetim Kuruluna gönderilir. Alınan tavsiye kararları şubelere iletilir.

14.6- Görev ve yetkileri yönetmelikle belirlenir.

B) BİLİM KURULU-Oluşması, Görev ve Yetkileri

14.7- Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda akademisyenlerden ve kendi alanında yetişmiş aydın ve sanatçılardan oluşur.

14.8- Görev ve yetkileri yönetmelikle belirlenir.

DERNEK ŞUBELERİ – KURULUŞU, ORGANLARI

MADDE 15- Dernek gerekli görülen yerlerde Merkez Genel kurul kararıyla şube açabilir.

A) Şubenin Kuruluşu

15.1- Şubeler, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, çalışmalarından ve işlemlerinden doğacak alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

15.2-Şube açılacak yerde ikamet etmekte olan ve Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirliğine verir. Başvuru tarihi şubenin açılış tarihidir. Şube bu tarihten sonraki altı ay içinde ilk olağan şube genel kurulunu gerçekleştirmek zorundadır.

15.3-İlk olağan Şube Genel Kurulun toplanmasına kadar, şubenin çalışmalarını Şube Kurucular Kurulunca oluşturulan Şube Kurucu Yönetim Kurulu yürütür. İlk Şube Olağan Genel Kurulunu toplamak bu kurulun görev ve sorumluluğundadır.

B) Şubenin Organları

15.4- a- Şube Genel Kurulu,

b- Şube Yönetim Kurulu,

c- Şube Denetim Kurulu,

Dernek Şubelerinin yetkili organlarıdır. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

B1- Şube Genel Kurulu

15.5- Şube Genel Kurulu, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini dernek tüzüğüne göre Şube Yönetim Kurulu düzenler.

15.6-Toplantı yeri şubenin bulunduğu yerleşim yeridir. Merkez Genel Kurulun toplanma usul ve esasları şube genel kurul toplantıları için de uygulanır.

15.7- Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını, Merkez Genel Kurulu toplantısından (Mayıs) en az iki (2) ay önce (Mart) gerçekleştirmek zorundadırlar.

15.8- Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 20 gün içinde dernek genel merkezine ve mülki idare amirliğine bildirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

15.9-Şube organlarını oluşturur. Şube çalışma programının esaslarını belirler.

15.10- Şube yönetim ve şube denetleme kurulları raporlarını görüşür, ayrı ayrı oylayarak ibra eder. Reddine karar verilen şube yönetim ve şube denetim kurulu raporlarında suç unsuru görürse haklarında yasal işlem yapmak üzere ilgililere yetki verir.

15.11- Şube Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder. Şube Yönetim Kuruluna uygulama yetkisi verir.

15.12- Şube Yönetim Kuruluna Mevzuat ve dernek tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen yetkileri verir.

15.13- Şubenin diğer organlarını oluşturur, denetler ve haklı sebeplerle görevden alabilir.

14.14- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

15.15- Şubeler, Merkez Genel Kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim kurulu ve denetleme kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10 veya 10‘dan fazla ise bu üyeler için de bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

15.16- Tüzüğün 10 maddesinde belirtilen şube yönetim kurulu üyeleri, şube denetim kurulu başkanları ile seçilmiş delegeler, Merkez Genel Kuruluna katılır ve şubeyi temsil ederler.

15.17- Şube Yönetim veya Şube Denetim kurulunda görevli olanlar, Genel Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

B2- Şube Yönetim Kurulu- Oluşması, Görev ve Yetkileri

15.18- Şube Yönetim Kurulu bu tüzüğün hükümlerine uygun olarak şubenin idari, mali, hukuki, sosyal, kültürel ve teknik işlerini yürüten organıdır, şubeyi temsil eder.

15.19- Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy açık sayım usulü ile seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

15.20- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu takip eden 5 gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer.

15.21- Şube Yönetim Kurulu görevi teslim aldıktan en çok 40 gün içinde Şube çalışma programını oluşturur üyelerine ve Genel Yönetim Kurulu’na bildirir.

15.22- Şube çalışmalarının Mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez’in çalışma esasları çerçevesinde yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluğu Şube Yönetim Kuruluna aittir. Bu esaslar dahilinde çalışır, gerekli şube çalışma organlarını oluşturur, denetler ve özendirir.

15.23- Görev süresi 2 yıldır.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı - Görev ve Yetkileri

15.24- Şubeyi temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına, denetim kurulu dışında şubenin tüm çalışma organlarının toplantılarına başkanlık eder.

15.25- Şube yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını, birlik ve bütünlüğün devamını sağlar.

15.26- Merkez genel kurulu doğal delegesi görevini yerine getirir. Genel yönetim Kurulu’nca çağrıldığı toplantılarda şubeyi temsil eder.

15.27- Görev ve yetkilerini Mevzuat, tüzük, yönetmelikler çerçevesinde yürütür ve kullanır.

Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Görev ve Yetkileri:

15.28- Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanı temsil eder.

Şube Sekreteri -Görev ve Yetkileri

15.29- Şubenin her türlü yazışması, defterler ve kayıtların tutulması, iletişim ve organizasyon, Yönetim Kurulu toplantı gündeminin hazırlanması, karar defterinin tutulması başlıca görevleridir.

15.30- Şube yönetim kurulu kararınca verilen ve dernek çalışma yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri, mevzuat ve tüzük hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek görevini yürütür ve yetki kullanır

Şube Saymanı -görev ve yetkileri

15.31- Şubenin; hesaplarının sağlıklı tutulması, gelir-gider defterinin tutulması, belgelerinin doğru ve zamanında düzenlenmesi, tasnif ve korunması, şubenin zamanında vermekle yükümlü olduğu beyanların hazırlanması ve ilgili mercilere teslimi, bunlardan doğan mükellefiyetlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi gibi her türlü mali işlerinin yürütülmesi başlıca görevleridir.

15.32- Yetkili denetleme elemanlarının yasa dahilindeki görevlerini yapmalarına olanak hazırlar ve ilgili tüm evrakları hazır bulundurur.

15.33- Şube yönetim kurulu kararınca verilen ve dernek çalışma yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri, mevzuat ve tüzük hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek görevini yürütür ve yetki kullanır.

B3- Şube Denetleme Kurulu- Oluşması, Görev ve Yetkileri

15.34- Şubenin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.

15.35- Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy açık sayım usulü ile seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

15.36- Şube Genel Kurulunu takip eden 5 gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kurulun Başkan ve Yazmanını seçer. Toplantılarını gerektiği sıklıkta yapar.

15.37- Denetleme görevini Mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve Genel Yönetim Kurulu’nun çalışma esas ve usulüne göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yerine getirir. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

15.38- Şube Denetim kurulu, Mevzuat hükümleri gereğince Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

15.39-Genel Yönetim Kurulu’nun şubeyi denetleme çalışmalarında birlikte çalışır.

15.40- Görev süresi 2 yıldır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

16.2- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

16.3- Üyeliklerdeki boşalmalar nedeniyle yönetim kurulunun yedeklerle birlikte üye sayısı toplamı, yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; denetleme kurulu, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere Genel Kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

16.4-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı yönetim ve denetleme kurulu ve diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adı, doğum yeri ve yılı ile meslekleri ve ikametgâhların bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirir.

DERNEK TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 16-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülkî İdare Amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, merkez ve şube genel kurullarında temsil edilmez. Temsilciliklerin oy hakkı yoktur. Temsilciliklerde görevli olan temsilci en yakın şubeye üye olmak zorundadır, oyunu üye olarak kullanır. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DERNEK ÇALIŞMA ORGANLARI

MADDE 18- Çalışma organları, yönetim kurulunun gözetim ve yönetiminde, dernek organlarının kararlarını uygulamakta; lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmekte; dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesinde yardımcı olacak çalışma ekipleridir.

18.1- Yayın kurulu, dernek temsilcilikleri, dernek çalışma grupları, proje grupları, uzman danışmanlar, dernek görevlileri dernek çalışma organlarıdır. Çalışmalarını dernek çalışma yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslarda yerine getirirler. Dernek merkez ve şube organlarının kararlarına, dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlara göre kurulur veya kaldırılır, alt gruplara bölünebilirler.

1- Yayın Kurulu

18.2-Yayın Kurulu; Genel Yönetim Kurulu’nun gözetim ve yönetiminde çalışır, derneğin her türlü yayınını gerçekleştirir, dernek amaçları doğrultusunda olmalarını ve sürekliliğini sağlar.

2- Dernek Çalışma Grupları, Proje GruplarI

18.3- Dernek üyelerinin ilgi alanları ve isteklerine göre gönüllü çalıştıkları çalışma ekipleridir. Merkez ve şubelerde çalışma konularına göre ayrı ayrı veya şubeler arası eşgüdümle çalışacak yapıda oluşturulabilirler. Çalışmalarını; merkezde Genel Yönetim Kuruluna, şubelerde şubelerin yönetim kurullarına bağlı olarak gerçekleştirirler. Sürekli ve dönemsel çalışmalar için çalışma grupları, belli bir projeyi gerçekleştirmek üzere proje grupları oluşturulur.

3- Uzman Danışmanlar

18.4- Dernek işlerinin gerçekleştirilmesinde uzmanlık isteyen herhangi bir konuda, gönüllü ve/veya profesyonel olarak, geçici ve/veya belirli bir süre için görüş ve tecrübesine başvurulan kişi veya ekiplerdir. Yönetim kurulu kararı ile ve bu kararda belirtilen koşullarda çalışırlar.

4- Dernek Görevlileri

18.5- Dernek Bütçesinde gösterilen şartlara uygun olarak, dernek amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel yönetim kurulunca atanır. Tüzük, dernek çalışma yönetmeliği ve yönetim kurulu kararında belirtilen koşullarda çalışırlar. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 19-

19.1- Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra genel kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin onandığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin, aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.

19.2-Şubeler, genel kurullarında onaylayacakları tasarı bütçe ve gelir/gider tablolarını Genel Kuruldan en geç 15 gün sonra Genel Yönetim Kurulu’na gönderirler. Şube tasarı bütçeleri ve gelir/gider tabloları Genel Yönetim Kurulu’da görüşülerek kesinleştirilir. Şubeler genel kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca dernek çalışma yönetmeliğine uygun şekilde, dernek muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.

19.3-Derneğin bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 20- GELİRLER

20.1-Yıllık Ödenti: Asıl üyelerin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödemek zorunda oldukları tutardır. Bu tutar her yıl için Merkez Genel Kurul tarafından belirlenir.

20.2-Dernek amaç ve hizmet konularının gerektirdiği projelerin ve etkinliklerin gerekli giderlerini karşılamak üzere oluşturulan fonlara yapılan bağışlar.

20.3-Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile (Yardım Toplama Kanunu hükümleri) uyarınca sağlanacak yardımlar.

20.4-Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

20.5- Dernek amaç ve hizmet konularına uygun olarak dernek tarafından gerçekleştirilen her türlü yayın, rozet, kartpostal, cd, dvd ve benzeri hediyelik-anı eşyasından sağlanan gelirler.

20.6-Dernek amaç ve hizmet konularına uygun olarak dernek tarafından düzenlenen yemek, gösteri, eğlence, çay, eşya piyangosu, konferans benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler.

20.7-Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

20.8-Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

20.9- Diğer gelirler.

20.10- Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için özgürlükçü, barışçı, demokrasiyi içselleştirmiş derneklerden, partilerden, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir; Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunarak yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, ortak projeler yapabilir.

ŞUBE ÖDENTİSİ

20.11- Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %.10’u üç ayda bir genel merkeze gönderilir.

20.12- Şubeler açıldıkları tarihten itibaren ilk iki yıl için genel merkeze hiçbir ödeme yapmazlar. Üçüncü yıldan itibaren şube ödentileri genel merkez banka hesabına yatırılır. Şubelerin geri kalan aidatları ve diğer gelirleri şubelerde kullanılır.

20.13- Genel Merkez dernek olanaklarına göre ihtiyacı olan şubelere maddi yardımda bulunabilir.

MADDE 21- GİDERLER:

21.1- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için, dernek bütçesinde gösterildiği koşullarda Genel Yönetim Kurulu kararı ile usulüne uygun olarak yapılacak her türlü harcamalar derneğin giderleridir. Denetleme kurulu üyelerinin görevleri gereği usulüne uygun harcamaları Genel Yönetim Kurulu kararı dışındadır. Genel Yönetim Kurulu seçildiği döneme ilişkin derneğin harcama usul ve esaslarını belirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 21- Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

22.1-Yıllık ödentinin tümü o yılın 31 Aralık tarihine kadar tahsil edilir.

22.2-Dernek gelirleri, dernek merkezi ve şubeleri tarafından Dernekler Yönetmeliği 38. Maddede belirlenen şekilde alınmış Alındı Belgesi ve bankalar aracılığı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri dışında da Dernekler Yönetmeliği 46. Maddede belirlenen usule uygun olarak yetki belgesi düzenlenmiş kişilerce de gelir tahsil edilebilir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışın niteliği, ödeyenin açık kimliği ve adres bilgisi yazılır, ödenti ve bağışı alan yetkili tarafından imzalanır. Üst kopyası ödeyene verilir. Üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda teknolojik yeniliklerden yararlanılır.

31.3-Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi alan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

24.4-Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları mevzuatta belirtildiği sürelerde derneğin bankadaki hesabına yatırır.

25.5-Dernek hesabından çekilen paralar için yönetim kurulunun para çekme yetkisi verdiği dernek başkanı, sayman, üye ve bir yönetim kurulu üyesinden en az ikisinin birlikte imzalarının bulunması zorunludur.

26.6-Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 23 - DEFTER TUTMA ESASLARI

23.1- Dernek hesapları, işletme hesabı esasına göre tutar. Ancak, yıllık brüt gelirleri ilgili yıl için vergi usul kanununca öngörülen tutarları aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutar.

23.2-İşletme hesabı esasına göre defter tutması durumunda dernek, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilir. Bilânço esasına geçen dernek, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir. Ticari işletmesi bulunması halinde dernek, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

Tutulacak Defterler

23.3- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar bilgisayar çıktısı almak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında da dernek tarafından tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunu Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğler esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve dernekçe tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

23.4- Defter ve belgelerin korunması ve saklanması:

Dernek defter ve belgeleri dernek merkezinde muhafaza edilir. İstenildiğinde yetkili mercilere ibraz edilmek üzere ait olduğu yılı takip eden yıldan başlamak üzere 10 (on) yıl süreyle saklanır.

DİĞER HÜKÜMLER TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 24- Tüzük Merkez Genel Kurulu tarafından ve Merkez Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

KARARIN İPTALİ

MADDE 24-

24.1- Merkez Genel Kurulu kararlarına katılmayan, kararın yasalara ve tüzüğe aykırı olarak alındığını tespit eden her üye; toplantıya katılmışsa karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmamışsa kararı öğrendiği süreden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak en geç üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

24.2-Derneğin diğer organlarının kararına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

24.3-Merkez Genel Kurul kararının yok veya bunlarla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ VE TASFİYE:

MADDE 25-

Merkez Genel Kurul Kararı İle Fesih

25.1- Dernek Merkez Genel Kurulu toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile derneği fesih edebilir.

25.2- Merkez Genel Kurulunun derneğin feshine karar verebilmesi için, Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahip bulunan üyelerinden 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ilgili mevzuata uygun olarak ikinci toplantıya çağırılır.

25.3- İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile Derneğin feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

25.4- Derneğin feshi hakkındaki karar Genel Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahalli ve en büyük Mülki Amirliğine yazılı bildirim yapılır.

Diğer Şekillerde Fesih ve Dağılma:

25.5- Yürürlükte olan yasalar ve mevzuat hükümlerinde belirtilen koşulların ortaya çıkması ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile Dernek feshedilir.

25.6- Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı durumlarda ve mevzuata göre yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Dernek Mal Varlığının Dağıtılması

25.7- Derneğin feshi halinde borçları ödendikten sonra kalan mal varlığı, Ankara’da bulunan İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfına devredilir.

25.8- Tasfiye işlemi üç kişilik bir komisyon tarafından yürütülür.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETİM:

MADDE 26-

26.1-Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi mahallin en büyük mülki amirine verir.

26.2- Gerek görülen hallerde derneğin yönetim yerleri müesseseleri her çeşit eklentileri, defterlerin hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından her zaman denetlenebilir. İçişleri bakanlığı bu denetlemeyi Dernekler Daire Başkanlığı personeli veya Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığıyla; en büyük mülki amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar aracılığıyla yaptırırlar.

26.3- Dernek, amaç ve faaliyetleri ile ilgili bakanlıklarca denetlenebilir. Denetleme sonuçları bilgi için İçişleri Bakanlığı’na bildirilir. Denetleme sırasında görevli olan memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

26.4-Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde mülki amirlik durumu derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 27- Tüzükte yazılı olmayan hususlarda 5253 sayılı yasanın Dernekler ile ilgili maddeleri ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

MADDE 28- Derneğin çalışma usul ve esasları, Tüzük maddelerinde atıf yapılan aşağıdaki yönetmelikler ile düzenlenir. Yönetmelikler, Genel Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Merkez Genel Kurulunca görüşülerek, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra onaylanarak yürürlüğe konur.

28.1- Dernek Çalışma yönetmeliği

28.2. Yönetmelikten çıkarıldı.

28.3-Bilim Kurulu Yönetmeliği

28.4-Danışma Kurulu Yönetmeliği

28.5-Gerekebilecek diğer yönetmelikler

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 29- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşecek nitelikte yapılamaz

YÜRÜRLÜK

Bu Tüzük 29 ana maddeden ibaret olup 14/06/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1- Başkan: Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ

2- Başkan Yard: Mustafa Özdemir

3- Başkan Yard: Nilgün Erdem Altıntaş

4-Genel Sekreter: Ali Umut Tokcan

5- Genel Sayman: Hülya Şahin

6- Üye: İbrahim İncesu

7- Üye: Mithat Vural

8- Üye: Sevinç Ekiz

9- Üye: Ömer ASLAN