YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:
1- Derneğin Adı: Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’dir. Kısa adı ‘’YKKED’’ dir. Tüzük metninde DERNEK olarak anılacaktır.
2- Derneğin Genel Merkezi: İzmir’dedir.
3- Dernek şubeler açabilir, temsilcilikler oluşturabilir. Bu amaçla 5253 sayılı yasanın ilgili maddeleri uygulanır.
4- Derneğin amblemi: Aşağıdaki biçim ve renktedir.
Image
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI:
1-YKKED; Mustafa Kemal Atatürk ve “Cumhuriyet eğitim devriminin” kurucularına sahip çıkmak, Cumhuriyet eğitim devriminin ilerici, aydınlanmacı, laik, demokratik, bilimsel eğitim felsefesini geliştirerek günümüze taşımak.
2-Köy Enstitülerinde yetişenlerin, çalışanların ve kuruluşuna katkı verenlerin, çocuklarının, yakınlarının, İlk Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,  Yüksek Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü, Eğitim Fakültesi çıkışlıların, Köy Enstitüsü düşünce sistemine yakınlığı olanların iletişimlerini, dayanışmalarını sağlamak ve yaymak.
3-Köy Enstitüsü ilkelerini yaşama geçirmek. Köy Enstitüsü kültürünün, eğitim modelinin doğru algılanmasını ve gelecek kuşaklara taşınabilmesini sağlamak.  Bilim çevrelerinin ve toplumun ilgisini bu konuya ve kazanımlarına yönlendirecek çalışmalar yapmak.
4-Köy Enstitülerinden yetişenlerin yaşam öykülerini, ürettiklerini ve kazanımlarını,  kitap, anı, belge, resim, nota, bilimsel çalışma ve benzeri ürünlerinden yararlanarak yaşatmak; gelecek kuşaklara taşımak için arşiv, kitaplık, müze, sergi, fuar ve benzeri yerler oluşturmak, konu ile ilgili yayınlar yapmak.
5-Köy Enstitüleri eğitim felsefesi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan  araştırmaları  desteklemek, sonuçlarını eğitim ile ilgili platformlara taşımak. Köy Enstitüleri eğitim felsefesi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenlemek, benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sonuçlarını toplumla paylaşmak.
6-Köy Enstitüsü yerleşkelerinin korunmasına ve amaç dışı kullanılmasına, dernek üyeleri ile bu eğitim kurumlarından   mezun olanların haklarının korunmasına, laik, demokratik, bilimsel, karma eğitime karşı yapılacak uygulamalara yönelik  her türlü yasal yollara başvurmak.
7-Temel insan haklarından olan eğitimin, sağlığın, ekolojik tarımın ve çevrenin, çocuk ve kadın haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili platformlara üye olmak ve gerekli çalışmalarda bulunmak.
MADDE 3 - DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:
1-Dernek, üyelerini ve toplumu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türde açık ve kapalı alan toplantıları yapar.
2-Dernek, tüzük ve amaçlarına uygun konularda yazılı, işitsel ve görsel basınla ortak çalışmalar yapabilir.
3-Dernek amaçları doğrultusunda maddi desteğe gereksinmesi olan her seviyedeki öğrenci için İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla burs verebilir, yurt açabilir.
4-Dernek, ikametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Amaçları doğrultusunda çalışacak işletmeler kurabilir. İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla merkez ve şubelerinde üyelerinin yararlanabilecekleri lokaller açıp, işletebilir.
5-Köy Enstitüsü kurucularının, mezun ve mensuplarının eserlerini, Köy Enstitüleri eğitim felsefesi ve değerleri konusunda yapılan araştırma ve çalışmaları  kamuoyuna ve dünyaya tanıtma, yayma amacıyla her türlü çalışma yapar. Bu amaçla yasalar, yönetmelikler ve tüzük çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla kurum ve işletmeler kurabilir, kurulanlara da katılabilir.
6-İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla Köy Enstitülerinin yapılarının korunması, restorasyonu, Köy Enstitülerinin ruhuna uygun kullanılması konusunda bilimsel araştırmalar, projeler yapar, yaptırır. Onarım ve restorasyonları için gerekli girişimlerde bulunabilir. Koruma kanunlarına uygun proje üretebilir, üretilmesini sağlayabilir, gerekli onaylar için başvuru yapabilir. Merkez Genel Kurulunda onaylanması koşuluyla bu projeler için bütçe oluşturabilir. Konu ile ilgili inşaat çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Benzer çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir.
7-İlgili kurumlardan gerekli izinler alınmak şartıyla Köy Enstitüleri Müzesi kurabilir. Burada sergilenecek eserlerin temini için girişimlerde bulunur, eserlerin toplanması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapar. Benzer çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir.
8- Eğitsel, görsel, ekinsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmak için ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmak şartıyla okul, derslik, yurt, konukevi, sanat evi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür  evleri ve yaz okulları açar. Sanat, edebiyat, turizm, dil eğitimi, el becerileri, müzik, folklor, tiyatro, koro, spor ve halk oyunları konularında çalışmalar yapar, kurslar düzenler.
9-Derneğin amaçları doğrultusunda üyelerin ve üye yakınlarının yararlanabilmesi için sosyal ve kültürel topluluklar kurabilir,  ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmak şartıyla çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri açabilir.
10-Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla iktisadi işletme, yayınevi, matbaa ve vakıf kurabilir. Vakıf, her türlü eğitim kurumları açabilir,  inşaat, ticaret, sanayi, turizm ve benzeri alanlarda şirketler kurabilir. 
11-Dernek, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Köy Enstitülülerin amaç ve ilkelerine uygun olarak yerel yönetim ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak yaz kampları ve yaz okulları kurabilir, ekolojik tarımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile yerli tohum iyileştirmelerine yönelik uygulamalı eğitim çalışmaları yapabilir, bu amaçlarla seminerler ve tohum – takas şenlikleri düzenleyebilir. Üretim ve tüketim kooperatifleri kurabilir veya kurulmuş olanlara katılabilir.
MADDE 4- DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek, sosyal ve eğitim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
MADDE 5- DERNEĞİN KURUCULARI: 
Dernek kurucularının tamamı T.C. uyrukludur.
1. Güzel YÜCEL GİER    Dr.(DEÜ) Su Ürünleri Uzman  
2. Ülkü ALKAN              Öğretmen                               
3. F. Nazan ÖZYEŞİL   Öğretmen 
4. Ayşe BENZER           Emekli Öğretmen 
5. Etkin KANAR            Sekreter  
6. Oğuz MAKAL            Prof. Dr. (DEÜ)Öğ. Üyesi      
7. Egemen İDİMAN     Prof. Dr. (DEÜ) Öğ.Üyesi
8. Alev DAĞHAN          Öğretmen                            
9. Canan ALPER           Emekli Öğretmen  
10. Raziye ŞAHİN          Emekli (Dış.Tic.Öğrt.)  
11. Kemal KOCABAŞ    Prof. Dr. (DEÜ)Öğ.Üyesi 
12. Ülkü YALÇIN            Eczacı     

MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile derneğin amaçlarına uygun özgün çalışmalar yapmış düşün, sanat ve bilim insanları yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma veya çıkarılma işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.
MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Üyelik ödentisini üst üste iki yıl ödemeyen üye bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen üyelik ödentisini otuz gün içinde ödemeyen üye,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Merkez Organları
1-Merkez Genel Kurulu
2-Merkez  Yönetim Kurulu
3- Merkez Denetleme Kurulu
MADDE 10- MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:
Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup, doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur.
Doğal delegeler; derneğin kurucuları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, şube yönetim kurulu asıl üyeleri ile şube denetleme kurulu başkanıdır.
Merkez Genel Kurulu;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, iki yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Merkez Genel Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
A. Merkez Genel Kurulunun Çağrı Usulü
Merkez Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Şubeler genel kurul üyelerini yukarıda belirtilen usule göre toplantıya çağırır.
B. Merkez Genel Kurulunun Toplantı Usulü
Merkez genel kurulu, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Merkez Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin kimlik belgeleri, merkez yönetim kurulu üyeleri veya merkez yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girer.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı merkez yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği merkez yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de merkez yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır bulunanlar listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin delege olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 Şubeler genel kurul toplantılarını yukarıda belirtilen usule göre yapar.

MADDE 11- DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
1- Derneğin temel ilkelerini, dernek çalışma yöntemini, izlenecek esasları belirler.
2- Dernek tüzüğünü değiştirir.
3- Derneğin feshi kararını verir.
4- Derneğin Merkez Yönetim, Denetleme Kurullarını seçer.
5- Genel Kurulca seçilmiş organların raporlarını inceler, bu raporları kabul veya reddeder. Ret halinde gerekirse sorumlular hakkında yeni seçilen yönetim kuruluna dava açma yetkisi verir.
6- Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder. Yeni dönemin çalışma programını belirler.
7- Taşınır ve taşınmaz malların; satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya çözdürülmesi, bağışlanması, devredilmesi hususlarında Merkez Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verir.
8- Üyelik ödentileri, yeni şube açılması, mevcut şubenin kapatılması konuları ile ilgili kararları alır ve bu kararların uygulanması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.
9- Dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazlarını inceler ve karara bağlar.
10- Derneğin federasyonlara katılmasına veya katılmış olduklarından ayrılmasına karar verir.
11- Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara üye olmasına, mevcut üyelikten ayrılmasına karar verir.
12- Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceler, karara bağlar.
13- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
14- Mevzuatta, dernek tüzük ve yönetmeliklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.
15- Derneği ilgilendiren konularda hukuk yollarına başvurma, dava açma, gerektiğinde hukukçular vasıtasıyla bu davaları takip etme hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.
MADDE 12 - MERKEZ YÖNETİM KURULU – OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ:
A- Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu;
1- Derneği Merkez Yönetim Kurulu yönetir.
2- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenecek seçim yöntemine göre, gizli oy açık sayım yöntemi ile seçilecek dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.
3- Merkez Yönetim Kurulu, seçildikten sonraki yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri, Genel Saymanı ve yönetmelikle belirlenen görevleri yapacak üyelerini kendi aralarından seçer.
4- Merkez Yönetim Kurulu, seçildiği olağan merkez genel kurul tarihinden itibaren iki yıl süre ile görev yapar.
B- Merkez Yönetim Kurulunun Toplantı Usulü;
1- Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Gerektiğinde olağanüstü toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantı tarihleri toplantılardan en az bir hafta önceden gündemiyle birlikte belirlenir ve üyelere tebliğ edilir.
2- Merkez Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş olup kararlar katılanların tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.
3- Şube Başkanları gerekli görüldüğünde Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılır, görüş ve önerileri alınır, ancak oy kullanamazlar. 
C- Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;
1- Merkez Yönetim Kurulu, derneğin idari, mali, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik işlerinin tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmesinde yetkili yönetim organıdır. Derneğin amacına uygun çalışmaları tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirir. Bu çalışmaları yürütmek için gerekli  çalışma programlarını yapar, işlerin yapılması ile  ilgili her türlü kararı alır, komisyonlar, kurullar ve komiteler  oluşturur ve kaldırır.  Gerektiğinde dernek üyelerinden bir veya bir kaçına bu işlerle ilgili görev ve yetki verir.
2- Derneği temsil görev ve yetkisini Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına devredebilir.
3- İç çalışma düzenini kurar. Yazışma kurallarını, dernek kasasında bulundurulabilecek meblağı belirler. Dernek hesaplarından para çekme yöntemini belirler ve yetki verir.
4- Dernek organları arasında eşgüdümü sağlar.
5- Derneğin yönetilmesinde gerekli yönetmelik tekliflerini hazırlamak ve mevcut yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklik tekliflerini de Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak.
6- Ortaklık, iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma, federasyonlara katılma ve kurma, ayrılma konularında Genel Kurula öneri sunar ve kararlarını uygular.
7- Harcama yetkilerini bizzat veya  görevlendirdiği üyesi/üyeleri aracılığı ile kullanır.
8- Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantının tarihini, yerini tespit eder, gündemini hazırlar. Derneğin kendi çalışma dönemine ait çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kuruluna sunar.
9- Merkez Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurur.
10- Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Merkez Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim alır, kendinden sonra seçilen Merkez Yönetim Kurulu’na en çok bir hafta içerisinde her tür yönetim görevi ile birlikte devreder. 
11- Merkez Genel Kurulunun belirlediği miktarlar çerçevesinde derneğin yıllık üye ödenti ve katılma paylarının tahsili ile ilgili esasları belirler.
12- Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, taslak bütçeyi hazırlar ve Merkez Genel Kuruluna sunar.
13- Derneğin yayın ilkelerinin  korunmasını, dernek yayın organlarının sürekliliğini, dernek amaç ve ilkelerine  uygunluğunu sağlar, denetler.
14- Şube açılması, kapatılması, şube kurucularına yetki verilmesi, şube yönetim kurullarının oluşturulmaları, değiştirilmeleri, yeniden seçilmeleri ile ilgili olarak tüzük ve yönetmelikte belirlenen, Merkez Genel Kurulunda karara bağlanan görev ve yetkileri yerine getirir.
15- Şube çalışmalarını denetler, gerekli uyarıları yapar. Şubelerin verimli çalışması için gerekli olan kararları alır.  Sorun yaratan konuları gündemine alır, çözüm bulmaya çalışır.  Şubenin zaafa uğradığı, çalışamaz hale geldiği durumlar saptanırsa Merkez Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk oyuyla mevcut yönetim görevden alınır, yerine geçici yönetim kurulu atanır ve atanan geçici yönetim kurulu şubeyi 3 ay içerisinde genel kurula götürerek yeni yönetim kurulunun oluşmasını sağlar.
16- Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiyle, dernek şubesinin olmadığı il ve ilçe merkezlerinde  temsilcilikler oluşturabilir.
17- Gerektiğinde şube ve temsilciliklerin yetkilileri ile toplantı düzenler.
18- Mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve Merkez Genel Kurul kararlarıyla doğan başka her türlü  görev ve çalışmaları  yapar.
 Dernek Genel Başkanı ve Görevleri:
1- Dernek Genel Başkanı,  Merkez Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Denetleme kurulu dışındaki tüm organ ve kurullara başkanlık yapar.
2- Dernek tüzük ve yönetmeliklerinin tanımladığı ve Merkez  Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.
3- Gerektiğinde dernek adına açıklamada bulunur.
Dernek Genel Başkan Yardımcıları ve Görevleri:
1- Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkanın görevini yapar ve yetkilerini kullanırlar.
Genel Sekreter ve Görevleri:
1- Merkez Yönetim Kurulu tarafından, kurulun üyeleri arasından seçilir.
2- Derneğin her türlü yazışması, defterler ve kayıtların tutulması, iletişim ve organizasyon, Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündeminin hazırlanması, karar defterinin tutulması başlıca görevleridir. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.
3- Derneğin bütün işlerinin yürütülmesini ve eşgüdümü sağlar.
Genel Sayman ve Görevleri:
1- Merkez Yönetim Kurulu tarafından, kurulun üyeleri arasından seçilir.
2- Dernek tüzük ve yönetmeliklerinin tanımladığı ve Merkez  Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.
3- Derneğin mali işlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar.
MADDE 13 – MERKEZ DENETLEME  KURULU - OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ:
1- Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
2- Merkez Genel Kurulunu takip eden yedi gün içinde toplanarak kendi içinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve yazmanını seçer.
3- En az altı ayda bir toplanır.
4- Merkez yönetim kurulunca düzenlenen bütçe uygulamalarını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler.
5- Dernek çalışmalarının, yasalar, tüzük ve merkez genel kurul kararları ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülüp, yürütülmediğini denetler.
6- Her denetleme sonucunu bir rapor ile Merkez Yönetim Kuruluna sunar.
7- Denetleme sonuçlarını gösteren raporunu Merkez Genel Kuruluna sunar.
8- Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinin tanımladığı görevleri yapar, yetkileri kullanır.
9- Merkez Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim:
10- Dernek’te denetleme kurulu tarafından yapılacak denetim esastır.
11- Merkez yönetim kurulu gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarına dış denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
MADDE 14-  ŞUBE AÇMA
Dernek gerekli görülen yerlerde merkez genel kurul  kararıyla şube açabilir.
A) Şubenin Kuruluşu:
1- Şubeler, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, çalışmalarından ve işlemlerinden doğacak alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
2- Şube açılacak yerde ikamet etmekte olan ve merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine verir. Başvuru tarihi şubenin açılış tarihidir. Şube bu tarihten sonraki altı ay içinde ilk olağan şube genel kurulunu gerçekleştirmek zorundadır.
3- İlk olağan şube genel kurulun toplanmasına kadar, şubenin çalışmalarını şube kurucular kurulunca oluşturulan şube kurucu yönetim kurulu yürütür. İlk şube olağan genel kurulunu toplamak bu kurulun görev ve sorumluluğundadır. 
B) Şubenin Organları
1- Şube Genel Kurulu,
2- Şube Yönetim Kurulu,
3- Şube Denetleme Kurulu,
Dernek şubelerinin yetkili organlarıdır.  Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.
Şube Genel Kurulu:
1- Şube genel kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini dernek tüzüğüne göre şube yönetim kurulu  düzenler.
2- Toplantı yeri şubenin bulunduğu yerleşim yeridir. Merkez genel kurulun toplanma usul ve esasları şube genel kurul toplantıları için de uygulanır.
3- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
1- Şube organlarını oluşturur. Şube çalışma programının esaslarını belirler.
2- Şube yönetim ve şube denetleme kurulları raporlarını görüşür, ayrı ayrı oylayarak ibra eder. Aynen veya değiştirerek kabulüne reddine karar verilen şube yönetim ve şube  kurulu raporlarında suç unsuru görürse haklarında yasal işlem yapmak üzere ilgili yetkililere verir.    
3- Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder.  Şube Yönetim Kuruluna uygulama yetkisi verir.
4- Şube yönetim Kuruluna mevzuat ve dernek tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen yetkileri verir.  
5- Şubenin diğer organlarını oluşturur, denetler ve haklı sebeplerle görevden alabilir.
6- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.
Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:
1- Şubeler merkez genel kurulunda, seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şube yönetim kurulu asıl üyeleri ile şube denetleme kurulu başkanı merkez genel kurulunun doğal delegeleridir.
2- Şubede DERBİS sistemine kayıtlı her yirmi üye için bir, arta kalan üye sayısı on veya ondan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler merkez genel kurulunun seçilmiş delegeleridir.
3- Şube yönetim veya şube denetleme kurulunda görevli olanlar, merkez yönetim kuruluna veya merkez denetleme kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar
Şube Yönetim Kurulu:
Şubeyi yönetim kurulu yönetir. Şube genel kurulunda seçildikten sonraki yedi gün içinde toplanarak kendi içinde başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler.
1- Şube yönetim kurulu bu tüzüğün hükümlerine uygun olarak şubenin idari, mali, hukuki, sosyal, kültürel ve teknik işlerini yürüten organıdır, şubeyi temsil eder.
2- Şube genel kurulu tarafından gizli oy açık sayım usulü ile seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
3- Şube yönetim kurulu görevi teslim aldıktan en çok otuz gün içinde şube çalışma programını oluşturur, üyelerine ve Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
4- Şube çalışmalarının mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve genel merkezin çalışma esasları çerçevesinde yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluğu şube yönetim kuruluna aittir. Bu esaslar dahilinde çalışır, gerekli şube çalışma organlarını oluşturur ve denetler.
5- Görev süresi iki yıldır.
Şube Başkanı ve  Görevleri
1- Şube başkanı şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Denetleme kurulu dışındaki tüm kurullara başkanlık yapar.
2- Dernek tüzük ve yönetmeliklerin tanımladığı ve şube yönetim kurulunun verdiği görevleri yapar yetkileri kullanır.
3- Gerektiğinde şube adına açıklamada bulunur.
Şube Başkan Yardımcısı - Görev ve Yetkileri:
1- Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanı temsil eder.
Şube Sekreteri -Görev ve Yetkileri:
1- Şube Yönetim Kurulu tarafından, kurulun üyeleri arasından seçilir.
2- Şubenin her türlü yazışması, defterler ve kayıtların tutulması, iletişim ve organizasyon, şube yönetim kurulu toplantı gündeminin hazırlanması, karar defterinin tutulması başlıca görevleridir. Ayrıca şube yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.
3- Şubenin bütün işlerinin yürütülmesini ve eşgüdümü sağlar.
Şube Saymanı -görev ve yetkileri:
1- Şubenin; hesaplarının sağlıklı tutulması, gelir-gider defterinin tutulması, belgelerinin doğru ve zamanında düzenlenmesi, tasnif ve korunması, şubenin zamanında vermekle yükümlü olduğu beyanların hazırlanması ve ilgili mercilere teslimi, bunlardan doğan mükellefiyetlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi gibi her türlü mali işlerinin yürütülmesi başlıca görevleridir.
2- Yetkili denetleme elemanlarının yasa dahilindeki görevlerini yapmalarına olanak hazırlar ve ilgili tüm evrakları hazır bulundurur.
3- Şube yönetim kurulu kararınca verilen ve dernek çalışma yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri, mevzuat ve tüzük hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek görevini yürütür ve yetki kullanır.
C- Şube Denetleme Kurulu- Oluşması, Görev ve Yetkileri:
1- Şubenin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.
2- Şube genel kurulu tarafından gizli oy açık sayım usulü ile seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
3- Şube genel kurulunu takip eden yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kurulun başkan, başkan yardımcısı ve yazmanını seçer.  Toplantılarını gerektiği sıklıkta yapar.
4- Denetleme görevini mevzuat, tüzük, yönetmelikler ve merkez yönetim kurulunun çalışma esas ve usulüne göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yerine getirir. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
5- Şube denetleme kurulu, mevzuat hükümleri gereğince şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
6- Merkez yönetim kurulunun şubeyi denetleme çalışmalarında birlikte çalışır.
7- Görev süresi iki yıldır.   
MADDE 15- ORTAK HÜKÜMLER:
1- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Yönetim  Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
1- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
2- Üyeliklerdeki boşalmalar nedeniyle yönetim kurulunun  yedeklerle birlikte üye sayısı toplamı, yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; denetleme kurulu, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere genel kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır.
Organlara Seçilenlerin İdareye  Bildirilmesi:
1- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
MADDE 16- DERNEK TEMSİLCİLİKLERİ:
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, merkez yönetim kurulu  kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülkî İdare Amirine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, merkez ve şube genel kurullarında temsil edilmez. Temsilciliklerin oy hakkı yoktur. Temsilciliklerde görevli olan temsilci en yakın şubeye üye olmak zorundadır, oyunu üye olarak kullanır. Şubeler temsilcilik açamazlar.
MADDE 17- MALİ HÜKÜMLER:
1- Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel kurula sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra genel kurulun yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin onandığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin, aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.
2- Şubeler, genel kurullarında onaylayacakları tasarı bütçe ve gelir/gider tablolarını genel kuruldan en geç 15 gün sonra merkez yönetim kuruluna gönderirler. Şube tasarı bütçeleri ve gelir/gider tabloları merkez yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Şubeler genel kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca dernek çalışma yönetmeliğine uygun şekilde, dernek muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.
3- Derneğin bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
MADDE 18-  DERNEĞİN GELİRLERİ:
1- Yıllık Ödenti: Asıl üyelerin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödemek zorunda oldukları tutardır. Üyelerden yıllık ödenti alınır. Bu tutar iki yıl için Merkez Genel Kurul tarafından belirlenir.
2- Dernek amaç ve hizmet konularının gerektirdiği projelerin ve etkinliklerin gerekli giderlerini karşılamak üzere oluşturulan fonlara yapılan bağışlar. 
3- Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile (Yardım Toplama Kanunu hükümleri) uyarınca sağlanacak yardımlar.
4- Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
5- Dernek amaç ve hizmet konularına uygun olarak dernek tarafından gerçekleştirilen her türlü yayın, rozet, kartpostal, cd, dvd ve benzeri hediyelik-anı eşyasından sağlanan gelirler.
6- Dernek amaç ve hizmet konularına uygun olarak dernek tarafından düzenlenen yemek, gösteri, eğlence, çay, eşya piyangosu, konferans benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler.
7- Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
8- Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
9- Diğer gelirler.
10- Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için özgürlükçü, barışçı, demokrasiyi içselleştirmiş derneklerden, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir; mülki amirliğe önceden bildirimde bulunarak yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, ortak projeler yapabilir.
Şube Ödentisi:
1- Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %.5’i yıllık olarak, her yılın Aralık ayı sonuna kadar genel merkez hesabına gönderilir.
2- Şubeler açıldıkları tarihten itibaren ilk iki yıl için genel merkeze hiçbir ödeme yapmazlar. Üçüncü yıldan itibaren şube ödentileri genel merkez banka hesabına yatırılır. Şubelerin geri kalan aidatları ve diğer gelirleri şubelerde kullanılır.
3- Genel Merkez dernek olanaklarına göre ihtiyacı olan şubelere maddi yardımda bulunabilir.
MADDE 19-  DERNEĞİN GİDERLERİ:
Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için, dernek bütçesinde gösterildiği koşullarda Merkez Yönetim Kurulu kararı ile  usulüne uygun olarak yapılacak her türlü harcamalar derneğin giderleridir. Denetleme kurulu üyelerinin görevleri gereği usulüne uygun harcamaları Merkez Yönetim Kurulu kararı dışındadır. Merkez Yönetim Kurulu seçildiği döneme ilişkin derneğin harcama usul ve esaslarını belirler.
MADDE 20- GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM:
Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
1- Yıllık ödentinin tümü o yılın 31 Aralık tarihine  kadar tahsil edilir.
2- Dernek gelirleri, dernek merkezi ve şubeleri tarafından Dernekler Yönetmeliği 38. maddede belirlenen şekilde alınmış alındı belgesi ve bankalar aracılığı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri dışında da Dernekler Yönetmeliği 46. maddede belirlenen usule uygun olarak yetki belgesi düzenlenmiş kişilerce de gelir tahsil edilebilir.  Alındı belgesine, ödenti ve bağışın niteliği, ödeyenin açık kimliği ve adres bilgisi yazılır, ödenti ve bağışı alan yetkili tarafından imzalanır. Üst kopyası ödeyene verilir. Üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda teknolojik yeniliklerden yararlanılır.
3- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi alan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri yönetim kurulunca onaylanır.
4- Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları mevzuatta belirtildiği sürelerde derneğin bankadaki hesabına yatırır.
5- Dernek hesabından çekilen paralar için yönetim kurulunun para çekme yetkisi verdiği dernek başkanı, sayman, üye ve bir yönetim kurulu üyesinden en az ikisinin birlikte imzalarının bulunması zorunludur.
6- Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır
MADDE 21- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ, TUTULACAK DEFTERLER:
Defter Tutma Esasları:
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat    miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir
 MADDE 22- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 23- TASFİYE İŞLEMLERİ
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının  ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih karının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.       
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen Merkezi Ankara’da bulunan İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’na devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 MADDE 24- BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, DENETİM VE BİLDİRİMLER:
Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.
Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.
Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetleme  sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.
MADDE 25- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Tüzükte yazılı olmayan hususlarda 5253 sayılı yasanın Dernekler ile ilgili maddeleri ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 26- YÖNETMELİKLER: 
Derneğin çalışma usul ve esasları, yönetmelikler ile düzenlenir. Yönetmelikler, merkez yönetim kurulunca hazırlanır ve merkez genel kurulunca görüşülerek, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra onaylanarak yürürlüğe konur.
MADDE 27- DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 28- YÜRÜRLÜK
Bu Tüzük Yürürlük maddesi dahil 28 (yirmi sekiz) maddeden ibaret olup, 21.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Başkan: Kemal KOCABAŞ 
2- Başkan Yardımcısı: Semiha Günal
3- Başkan Yardımcısı: Gökhan Bal
4- Genel Sekreter: Rifat Güler
5- Genel Sayman: Ethem Duygulu
6- Üye: Emin Öztürk
7- Üye: Ali Umut Tokcan
8- Üye: Şahap Cesur
9- Üye: Hamit Demirhan

 

 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.